جستجوی پیشرفته

مخاطب کسب گپ کیست؟

هـمه اشخاصی که به اولـویت دانـش و تـجربه بـر آزمـون و خـطا اعتـقاد دارند مخاطب کـسب گـپ مـی باشـند. به عـبارت دیـگر هــر شـخـصی که به دنـبال یادگیری و توسعه خود باشد می تواند مخاطب کسب گپ محسوب شود. به زبان ساده تر مخاطبـین کسب گپ شامل موارد زیر می باشد: 1- مدیران و سیاست گذاران بخش های خصوصی و دولتی 2- دانـشـجویان،دانـش آمـوزان و هـمه اشـخاصی کـه در بـخــش هــای رسـمی و غـیــر رسـمی مـهــارت آموز می باشند.

کسب گپ از کجا شروع شد؟

وحید رضا صادق منش از سال 93 این راه پرچالش را شروع کرد. او که یک مدرس دانشگاه و مشاور شغلی مـی باشد از مدت ها قبل در زمینه مدیریت دانش و تجربه نگاری مطالعه مـی کرد،با یکی از سـازمان های بـزرگ کـشور یک پـروژه پژوهشی نـیز در هـمین زمیـنه انجام داد. در نهایت از سال 93 تاکنون کسب گپ را با فراز و نشـیب هـــای متعدد رشـد داده است.

همه آنچه باید در مورد کسب گپ بدانیم

شما در کسب گپ به معدن ارزشمند تجربه های ناب انسان ها دسترسی خواهید داشـت. تجربه هایـی که بـرایشـان هـزینه ای گـزاف به اندازه عـمر صــاحبانشـان پرداخت شـده است و شما به رایگان آنها را تصاحب خواهید کرد. شما در کسب گپ تجربه ها را زندگی خواهید کرد و بـه انـدازه آنـها بزرگ خواهید شـد. چرا که انسان چیزی نیست جـز تـجربیاتش!

ویدئوهای کسب گپ

شما در کسب گپ به معدن ارزشمند تجربه های ناب انسان ها دسترسی خواهید داشـت. تجربه هایـی که بـرایشـان هـزینه ای گـزاف به اندازه عـمر صــاحبانشـان پرداخت شـده است و شما به رایگان آنها را تصاحب خواهید کرد. شما در کسب گپ تجربه ها را زندگی خواهید کرد و بـه انـدازه آنـها بزرگ خواهید شـد. چرا که انسان چیزی نیست جـز تـجربیاتش!

آشنایی و معرفی کسب گپ:

فلسفه خلق کسب گپ تاریخچه و خالق کسب گپ اعتبار و شهرت کسب گپ محتوای کسب گپ قالب های اجرای کسب گپ همکاری با کسب گپ